REGULAMIN IMPREZ +Social


PRAWO

 1. Prawo wstępu na imprezy klubowe organizowane przez +Social mają:
  • – osoby, które ukończyły 18 lat, posiadają ważny dowód osobisty i dokonały opłaty za wejście do Klubu;
  • – osoby w wieku 16-17 lat, posiadają dokument potwierdzający ich wiek oraz zgodę rodzicielską na udział w imprezie, a także dokonały opłaty za wejście do Klubu;
  • – przedstawiciele prasy, radia i innych mediów posiadający ważną akredytację na imprezę;
  • – przedstawiciele służb państwowych i medycznych uprawnionych do czynności kontrolnych na podstawie ważnych legitymacji, po uzgodnieniu z przedstawicielem Organizatora.
 2. Na imprezy organizowane przez +Social wstępu NIE MAJĄ:
  • – osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających;
  • – osoby zachowujące się: niekulturalnie, wulgarnie, w sposób niebezpieczny dla innych;
  • – osoby, u których stwierdzono próbę wniesienia do Klubu takich przedmiotów jak: broń, substancje narkotyczne, alkohol, markery;
  • – osoby, którym selekcjoner imprezy odmówi prawa wstępu na imprezę (selekcjoner nie ma obowiązku podawania przyczyny odmowy wstępu, jednak musi zaistnieć poważny powód).
 3. Opłata za wejście do klubu jest bezzwrotna.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Uczestnicy imprez zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania niniejszego regulaminu na terenie imprez +Social.
 2. Uczestnicy imprez +Social są zobowiązani zachowywa się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób.
 3. Osoby do lat 18 obecne na imprezie powinny znajdować się pod opieką osób dorosłych.
 4. Uczestnicy zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.
 5. Nad bezpieczeństwem uczestników imprezy czuwać będą służby porządkowe Organizatorów.
 6. W miejscu przeznaczonym do tańca nie wolno:
  • – spożywać żadnych napojów,
  • – wnosić żadnych przedmiotów szklanych typu butelki, szklanki oraz inne,
  • – palić papierosów.
 7. W przypadku stwierdzenia posiadania przedmiotów określonych w pkt. 4 poz. c Regulaminu, przedmioty te będą odbierane przez służby porządkowe i przekazane uprawnionym organom.
 8. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych Organizatora.
 9. Ponadto zakazuje się:
  • – wchodzenia na obszary, które nie są przeznaczone dla uczestników imprez,
  • – rzucania wszelkimi przedmiotami,
  • – sprzedawania, reklamowania, akwizycji, przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez zgody Organizatora.
 10. Osoby nie przestrzegające ustaleń powyższego regulaminu oraz nie stosujące się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych zostaną usunięte z terenu imprezy lub przekazane Policji.
 11. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń Regulaminu, zagrażających bezpieczeństwu uczestników imprez klubowych, materiał dowodowy zostanie przekazany uprawnionym organom.
 12. W przypadku zaistnienia spraw spornych nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i/lub Kodeksu Karnego.
 13. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi odpowiedzialność karna (art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 22. 08. 2002 r.).

WARUNKI KOŃCOWE

 1. Wstęp na imprezę oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne wykorzystanie jego wizerunku przez Organizatora w celach marketingowych.
 2. Goście imprez wyrażają zgodę na dobrowolne przebywanie w strefie podwyższonego hałasu, co może mieć miejsce na terenie imprezy.
 3. Osoby dokonujące zakupu biletu lub przebywające na imprezie +Social bez biletu automatycznie wyrażają zgodę na zastosowanie wobec nich Regulaminu imprez +Social oraz zobowiązują się go przestrzegać.

 

* Prawo do interpretowania wyżej przedstawionego regulaminu posiada wyłącznie właściciel +Social.